music-TECNOS

SIMULTANEÏTAT ESTUDIS ESO I BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

 

music-TECNOS

 

Els alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO o batxillerat en els termes que s’indiquen.

La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Es pot sol·licitar el reconeixement o la convalidació d’un nombre inferior d’hores a aquell a què tenen dret.

L’alumne que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de que hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

En el cas de la convalidació, en els documents d’avaluació, les assignatures convalidades no tenen qualificació. En el cas del reconeixement, en els documents d’avaluació, les assignatures reconegudes no tene qualificació; però aquest reconeixement està condicionat a la valoració favorable de seguiment de l’alumne per part de l’escola de música.

L’alumne que gaudeix d’una convalidació o reconeixement podrà sortir de l’escola durant les hores de classe que convalida si, amb la sol·licitud de convalidació o reconeixement, s’ha presentat també un document signat pels pares que així ho permet (Model Permís). En les hores que no tingui aquest permís, l’alumne estarà a classe i podrà llegir, fer deures o estudiar.

Procediment a seguir:

1. Cal presentar a la secretaria de l’escola (quan es presenti la documentació es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne)

 • Sol·licitud de reduccció de matèries d’ESO o de batxillerat .

 • Certificat expedit pel conservatori, centre professional de música o escola de música autoritzada.

 • Optatiu: permís per sortir de l’escola.

2.La convalidació o reconeixement serà efectiva a partir del dia en què s’entrega la resolució positiva del procés (mentre no es concedeix la resolució, l’alumne ha d’assistir a classe amb total normalitat)

*
Cal tenir en compte que el conservatori de Terrassa actua com a
conservatori d’estudis professionals de música i com a escola
autoritzada de música, això vol dir que no tots els
alumnes que “van al conservatori” poden demanar
convalidació, alguns d’ells s’han acollir al reconeixement.

ESO/MÚSICA

Conservatori o
centre professional

Escola
autoritzada

Situació A

cursant entre 3 i
4 hores

Situació B

cursant 4 hores o
més

Reducció
màxima per curs

 • 4 hores
  matèries optatives de 1r a 3r i una matèria
  específica de 4t.

 • Música
  (matèria comuna de 1r i 3r)

 • 4 hores
  matèries optatives de 1r a 3r i una matèria
  optativa específica de 4t

 • 4 hores
  matèries optatives de 1r a 3r i ina matèria
  específica de 4t.

 • Música
  (matèria comuna de 1r i 3r)

Convalidació
segons models:

Reconeixement
segons models:

CMU1- certificat
conservatori o centre professional

EMU1- sol·licitud
alumnes

CMU2- Certificat
escola de música autoritzada

EMU1- sol·licitud
alumnes

BATXILLERAT/MÚSICA

Conservatori o centre
professional

Escola
autoritzada

Situació A

cursant entre 3 i
5 hores

Situació B

cursant 5 hores o
més

Reducció
màxima

 • 4 h matèries específiques

 • 4 hores franja específi ques per curs
Requisits:

 • Cursar estudis en una
  escola de música autoritzada
 • Haver superat la prova
  d’accés als ensenyaments de grau professional de música
 • Cursar estudis que
  incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia,
  instrument i pràctica instrumental en grupConvalidació segons

Convalidació
segons models:

Reconeixement
segons models:

CMU1- certificat
conservatori o centre professional

BMU1- sol·licitud
alumnes

CMU3- Certificat
escola de música autoritzada

BMU13 sol·licitud
alumnes

BMU1

EMU1

BMU3

PermísBMU3