esport-TECNOS

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO I BATXILLERAT AMB LA PRÀCTICA INTENSIVA DE L’ESPORT

 

Els alumnes d’ESO i batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament , l’alumne pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar als alumnes que fan batxillerat.

En el cas d’aplicació del pla individualitzat, en els documents d’avaluació, la assignatura d’educació física no té qualificació.

L’alumne que gaudeix d’una convalidació o reconeixement podrà sortir de l’escola durant les hores de classe que convalida si, amb la sol·licitud de convalidació o reconeixement, s’ha presentat també un document signat pels pares que així ho permet (Model Permís). En les hores que no tingui aquest permís, l’alumne estarà a classe i podrà llegir, fer deures o estudiar.

Procediment a seguir:

1. Cal presentar a la secretaria de l’escola (quan es presenti la documentació es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne)

* Sol·licitud de pla individualitzat per reconeixement de l’Educació física (model SEFESO)

* Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figures en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.

* Optatiu: permís per sortir de l’escola.

2. El reconeixement serà efectiu a partir del dia en què s’entrega la resolució positiva del procés (mentre no es concedeix la resolució, l’alumne ha d’assistir a classe amb total normalitat)

SEFESO sol·licitud convalidació educació física ESO

Permís

SEFBTX-sol·licitud-convalidació-educació-física-BTX