La diversitat és un fet innegable que depèn de factors socials, personals i psicològics dels alumnes. Això no vol dir adoptar mesures especials per a alumnes difícils o especials, sinó organitzar els elements curriculars i escolars ordinaris per donar respostes diversificades a les necessitats de cada alumne/a.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és qui s’encarrega d’organitzar tots els elements implicats. Està formada per l’equip de psicologia, els mestres de reforç, els coordinadors i l’equip directiu.

La seva tasca consisteix a concretar les accions que es duran a terme cada curs per atendre la diversitat a totes les etapes: establir les pautes per distribuir els recursos personals destinats a aquest efecte, acordar els criteris per elaborar els plans individualitzats, per discutir les retencions dels alumnes, facilitar material i recursos pels alumnes segons les sever capacitats,…

Entenem que educar en la diversitat consisteix en aprofitar els recursos humans i materials dels que disposem, per facilitar el màxim l’aprenentatge i l’evolució personal a tot l’alumnat.

L’escola compta amb dues psicòlogues. El seu paper principal és d’assessorament a l’equip de mestres, una tasca, a vegades, poc visible però molt important, de recollida d’informació a diferents nivells: individual, de grups-classe, de les famílies, dels mestres. Això els permet analitzar i fer propostes metodològiques i organitzatives per atendre la diversitat a l’escola.

A infantil i a primària, la psicòloga treballa conjuntament amb la mestra d’educació especial que amb les altres mestres de reforç porten a la pràctica les diferents activitats previstes al pla d’atenció a la diversitat, individualment o en petits grups.

A secundària la psicòloga assumeix les dues tasques anteriors, la pròpia com a professional de la psicologia i la que a primària realitza la mestra d’educació especial. També hi ha uns professors que s’encarreguen dels diferents grups de reforç.

A petició dels tutors i amb el consentiment dels pares, es passen les demandes d’intervenció a l’equip psicopedgògic, que fan un estudi del cas que se’ls planteja per poder fer-ne la valoració. A partir d’entrevistes amb el nen/a, amb la família i el tutor, les psicòlogues elaboren un diagnòstic intern acompanyat d’unes propostes d’actuació.

Comptem també amb una logopeda que realitza diferents tasques. A P3 treballa amb tots els nens i nenes per detectar els casos que necessiten una intervenció. L’actuació pot consistir senzillament a donar unes pautes i consells als pares, que comporten una millora notable en poc temps. En altres casos, les pautes van acompanyades d’uns exercicis individuals o col·lectius a l’escola. Quan les dificultats de parla són tan importants que requereixen un treball sistemàtic i especialitzat, es deriva el nen o nena a un especialista extern.

A P4, P5, primer i segon de primària es continua treballant amb aquells casos que no s’acaben de resoldre. Es fa un seguiment individual de l’evolució i es porten a terme exercicis per minimitzar els efectes posteriors en la lectoescriptura.