El nostre projecte educatiu

La nostra línia metodològica

A continuació exposem les línies principals que fonamenten el nostre projecte pedagògic. Un projecte amb més de 50 anys d’èxit, amb un fort interès per la millora continua basada en l’equilibri entre la innovació i l’experiència.

 • Centrem l’acció educativa en els nostres alumnes, fomentant-ne la capacitat d’iniciativa, l’adquisició d’uns bons hàbits de treball, i d’unes habilitats personals que els permetin arribar a ser autònoms en el seu procés d’aprenentatge.

 • Fomentem la relació entre l’activitat escolar i la realitat del món que ens envolta propiciant lligams entre la teoria i la pràctica i entre l’activitat i l’estudi.

 • Desenvolupem l’esperit crític i el respecte envers els altres, propiciant la capacitat de discussió i de reflexió, així com la lliure expressió de les idees.

 • Impulsem la creació d’un clima de comunicació i confiança, eix d’unes relacions humanes riques, entre tots els membres de la comunitat educativa.

 • Partim de la curiositat i els interessos naturals de l’alumne per tal d’implicar-lo en el seu aprenentatge.

 • Afavorim els treballs interdisciplinaris i impulsem els projectes integradors i cohesionadors de la comunitat educativa.

 • Adaptem les estratègies metodològiques a cada circumstància, tenint en compte sempre uns principis bàsics: avançar des del més simple al més complex, del més concret al més abstracte.

 • Fomentem el treball en equipi el treball cooperatiu i, paral·lelament, evitem un aprenentatge competitiu.

 • Impulsem la consulta, la recerca i la gestió de la informació a partir de diferents fonts.

 • Afavorim l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en i per a l’aprenentatge.

 • Elaborem les programacions tenint en compte el desenvolupament maduratiu de l’alumnat i valorem cada alumne en funció dels progressos i de l’esforç realitzat.