El Consell Escolar del Centre es l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis i Entitat Titular.

Composició en els centres concertats

El consell escolar dels centres privats concertats està constituït per:

El director o la directora. Gemma Elias gelias@tecnos.cat
Tres representants del titular del centre. Rosa Pastor
Carles León
Mariona Argemí
rpastor@tecnos.cat
cleon@tecnos.cat
margemi@tecnos.cat
Un regidor o una regidora o persona representant de l’Ajuntament en el terme municipal on hi ha el centre. Carme Gil de Bernabé  Sala
Quatre representants del professorat. Míriam Ábalos
Rosa Mª Seró
Cesc Ayora
Susana Luque
mabalos@tecnos.cat
rsero@tecnos.cat
cayora@tecnos.cat
sluque@tecnos.cat
Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per ells i entre ells. David Sánchez
Cesc Soler
Montse Portella
Xavi Geis
dscarreras@gmail.com
cescsoler@gmail.com
mportellafauria@gmail.com
xgeis@xtec.cat
Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria. Ona Castro
Mar Prat
onacastro2000@gmail.com
mpratsbigorda@gmail.com
Un o una representant del personal d’administració i serveis. Maria Cegri mcegri@tecnos.cat

Competències del Consell Escolar

 1. Garantir el compliment de les normes generals d’admissió dels alumnes.
 2. Resoldre els assumptes plantejats en matèria de disciplina d’alumnes, sempre que es considerin de caràcter greu a criteri de l’Equip Directiu, segons el que s’estableix en el capítol corresponent dels alumnes.
 3. Aprovar a proposta de l’Entitat Titular, el pressupost anual pel que fa als fons provinents de l’Administració i a les quantitats autoritzades, la rendició de comptes i les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementaries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
 4. Aprovar i avaluar la programació general del Centre que anualment elaborarà l’Equip Directiu.
 5. Aprovar, a proposta de l’Entitat Titular del Centre, les percepcions econòmiques dels Pares d’Alumnes per al desenvolupament de les activitats complementàries i, quan calgui, sol·licitar-ne l’autorització de l’Administració Educativa a través del Titular del Centre.
 6. Aprovar, a proposta de l’Entitat Titular del Centre, les percepcions econòmiques dels Pares d’Alumnes corresponents a les activitats extraescolars i als serveis escolars.
 7. Aprovar els criteris per a la participació de l’Escola en activitats culturals, esportives,   recreatives, visites, viatges i colònies d’estiu, com també les relacions amb altres   Centres, a proposta de l’Equip Directiu del Centre.
 8. Aprovar, a proposta de l ‘Entitat Titular del Centre, el Reglament de Règim Interior.
 9. Supervisar la marxa general del Centre en els aspectes administratius i docents.

Convocatòria del consell escolar

 1. El Director/a convoca i presideix les reunions del Consell, i designa el secretari/a d’actes.
 2. El president prepararà  i farà distribuir la convocatòria amb l’ordre del dia de la reunió i la documentació oportuna almenys amb una setmana de temps.
 3. El Consell Escolar estarà constituït quan hi participin la meitat més un dels seus membres amb dret a vot.
 4. El president del Consell podrà invitar a altres membres de l’Equip Directiu a participar en les reunions quan s’hagin de tractar temes de la seva competència.
 5. El Consell Escolar estudiarà els diversos temes de l’ordre del dia amb l’ajuda de la documentació oportuna preparada pel Titular, el Director del Centre i l’Equip Directiu, segons el tema de que es tracti.
 6. El Consell tendirà a adoptar les decisions per consens a través del diàleg i el contrast de criteris. Quan s’escaigui, els acords es prendran per majoria absoluta de tots els seus membres. Les votacions seran secretes.
 7. Si un membre del Consell proposa de tractar algun tema no inclòs en l’ordre del dia de  la reunió, caldrà l’acceptació de dos terços dels assistents a la reunió
 8. En la primera reunió del curs escolar, I’Equip Directiu del Centre sotmetrà a l’aprovació del Consell la programació general del Centre (Pla anual)